ကေလးမ်ားကပါ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္လိုအပ္ပါသလား?

ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမည္။ သို႔မွသာNexusမွ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာမ်ားကကေလးနွင္႔ သင့္ေတာ္ေသာအတန္းနွင္႔ သင္႐ိုးကိုေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါမည္။