အဘယ္ေၾကာင့္ Nexus အဂၤလိပ္စာ?

Nexus ကို 2010, ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ Nexus ၏ေကာင္းမြန္ေသာသင္ၾကားျခင္းမ်ား၊ သာလြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈျပည့္ဝကာ ပို၍လူသိမ်ားလာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အေသြးျမင့္ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စာအတန္းမ်ားကိုသင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝ ရေစလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္အရည္အေသြးျမင့္မား၍ ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားမႈကိုသင့္တင့္ေသာေစ်းႏွုန္းျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ "အမ်ားစုတက္ႏိုင္ေသာပညာေရး" ပန္းတိုင္သို႕ေရွ႕႐ႈပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ Nexus ကိုေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္မႈမွာ သင့္အတြက္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပပါလိမ့္မည္။

အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာမ်ား
ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီသင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ား
အတန္းတစ္တန္းလွ်င္ သင္တန္းသား ၁၆ ေယာက္သာ ကန္႕သတ္ထားေသာ အတန္းမ်ား
သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္း
ေခတ္မီသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား
စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အခမဲ့ wifi

 

အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာမ်ား

Native Speakers မ်ားႏွင့္ သင္ယူရသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ အလြန္ႀကီးမားပါသည္။ အဂၤလိပ္စာကို Native တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသာသူဆီမွ အေျခခံအစကတည္းမွ သင္ယူျခင္းသည္ သင့္ကို မွားယြင္းေသာ အသံထြက္ႏွင့္ နည္းလမ္းမက်ေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားႀကဳံေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ထိုအသားက် သြားေသာအမွားမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မွာလည္း အလြန္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ Native Speakers မ်ားမွာမူသင့္ကုိ ေခတ္မီေသာ အဂၤလိပ္စာ အသံုးအႏႈန္း ေဝါဟာရမ်ား၊ အသံုးဝင္ေသာစကားပံုမ်ား၊ မွန္ကန္ေသာအသံထြက္မ်ား၊ နည္းစနစ္က်ေသာသဒၵါမ်ား ႏွင့္ တျခားေသာအဂၤလိပ္စာဆိုင္ရာအသုံးအႏွုန္္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။

Native Speakers တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာမ်ားမွာ သင္ၾကားမႈအတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွဘြဲ႕မ်ားအျပင္ TESOL , CELTA စသည့္ ဘြဲ႕လြန္ဘြဲ႕ရ ဆရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ Nexus မွ ဆရာမ်ားအားလံုးသည္ ေခတ္မီေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည့္အျပင္ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ေသာ
သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာစိတ္တက္ႂကြေသာ သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာမ်ားကို ခန္႔အပ္ရာမွာလည္း သူတို႔၏ ပင္ကိုစရိုက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ Nexus ဆရာမ်ားအားလံုးသည္ ေဖာ္ေရြၿပီး ေက်ာင္းသားအားလံုးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္အျပင္ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀ေၾကာင္းကိုလည္း သင္ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။

ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီသင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တျခားေသာ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းအမ်ားစုႏွင့္မတူရျခင္းမွာ Nexus သည္ ေခတ္မီနာမည္ႀကီးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေနာက္ဆုံးေပၚ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသာအသုံးျပဳပါသည္။ ထိုေၾကာင့္မိမိတို႔ သင္ယူေလ့လာရေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသည္ ေခတ္မီသင္ၾကားေရးစနစ္၏ ေရွ႕တန္းတြင္ရွိေနေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။မၾကာခဏ စာအုပ္မ်ားကို Update ျပဳလုပ္ေပးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခတ္မီသင္ၾကားမႈစနစ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားရွိရုံႏွင့္ စာသင္ခန္းတစ္ခုကိုျပီးျပည္စုံျပီဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲသင္ခန္းစာမ်ားလည္း ျဖည့္စြက္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားက ေခတ္ေဟာင္းမွေဟာင္းႏြမ္းစာအုပ္မ်ားကိုသံုးေနခ်ိန္တြင္ ကၽြႏုပ္တို႔ Nexus တြင္ Cambridge, Oxford ႏွင့္ Longman အစရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ မၾကာေသးခင္မွထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိထားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုသာ လက္စြဲအသံုးျပဳ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။

အတန္းတစ္တန္းလွ်င္ သင္တန္းသား ၁၆ ေယာက္သာ ကန္႕သတ္ထားေသာ အတန္းမ်ား
အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အက်ိဳးရွိေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသာ ရရွိေစလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Nexus ၏ ေစတနာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ သင္တန္းသား ၁၆ ဦးသာကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အတန္းထဲရွိ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဆရာမွပိုမိုအာရံုစိုက္ေပးႏိုင္ေစရန္ သာမကေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္းသင္ၾကားမႈတြင္ အျပည္႕အဝပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင့္တင့္မွ်တေသာ သင္တန္းေၾကးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပထမတန္း ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကိုသာ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္  ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘက္မွ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေနပါသည္။သင္၏ပညာေရးသည္ သင့္အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ အေကာင္းဆံုးေသာ ဆရာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳ သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္ေပးေခ်လိုက္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ သင္ရရွိလိုက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ထိုက္တန္သည္ကို Nexus မွ ရဲရဲႀကီး အာမခံပါသည္။

ေခတ္မီသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား
စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ TV, CD/ DVD Players ႏွင့္ Speakers မ်ားအျပင္ Projector မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ေစပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ခ်ိန္တြင္လည္း အဆင္ေျပေစရန္ မီးစက္မ်ားလည္းစီစဥ္ေပးထားပါသည္။ စာသင္ခန္းမ်ားကိုလည္းသက္ေတာင္႕သက္သာျဖင့္စာကိုသင္ယူႏိုင္ေစရန္စီစဥ္ထားပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အခမဲ့ wifi
စာၾကည့္တိုက္တြင္ Fictions, Non-Fictions ႏွင့္ Reference စာအုပ္မ်ားကို ထားရွိေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း Library Card ျဖင္ စာအုပ္မ်ားကို ငွားႏိုင္ေစရန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ အခမဲ့ wifi ကိုလည္း Nexus Centre အႏွံ႔ စီစဥ္ေပးထားပါေသးသည္။

Developed by Information Matrix.