အသံုးဝင္မည့္ links

ေအာက္ေဖာ္ျပပါWebsite မ်ားသည္သင့္အတြက္အက်ိဳးရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။အကယ္၍ထိုWebsite မ်ားပ်က္စီးေနပါကကြ်ႏု္ပ္တို႔အားအေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

ESL Mania – a great site with plenty of resources and activities for ESL students and teachers.
http://www.eslmania.com/index.html

Englishclub.com – more free resources for English language students
http://www.englishclub.com/

Cool sites for ESL students – LOADS of excellent links to websites and pages which cover all aspects of ESL including speaking, listening, reading, writing, grammar, vocabulary, and IELTS.
http://www.uic.edu/depts/tie/coolsites.htm

Randall’s ESL listening Lab – a wonderful site packed full of excellent listening activities for different levels.
http://www.esl-lab.com/

ESL Links – a selection of useful links for both students and teachers.
http://iteslj.org/links/

Please check back regularly as more useful links will follow soon! Would you like to recommend or request a page for our Useful Links section? Contact us here and let us know!

Developed by Information Matrix.