Our Courses

ဒီေန႕ဘဲဲ PlacementTest အတြက္စာရင္းသြင္းျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခင္မင္ဖြယ္ေကာင္းၿပီးကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာမ်ားထဲမ ွတစ္ဦးႏွင့္အတူထိပ္တန္းသင္႐ိုးစာအုပ္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အသံုးဝင္ေသာ သင္ၾကားျခင္း အေတြ႔အၾကံဳကို စတင္လိုက္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Smart Kids အတန္းမ်ားသည္ သင္တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအားေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ သင္တို႔ကေလးငယ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ကိုပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

သီးသန္႔အတန္းမ်ားသည္ သီးျခားသင္ၾကားခ်င္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႕မဟုတ္) အုပ္စုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာေရြြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည့္ အတန္းမ်ားျဖစ္သည္။ သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားလိုသူမ်ား၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသူမ်ား၊ ပံုမွန္အတန္းခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မကိုက္ညီသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာအတန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ placement test ေျဖၿပီးသည္ႏွင့္ ဤသီးျခားအတန္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားအသိေပးပါ။

Pages

Developed by Information Matrix.