ဆရာလြတ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ IELTS စာအုပ္

သင္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်င္ပါသလား?

အခ်ိန္မရွိ၍သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေနပါသလား?

ဤစာအုပ္သည္ Nexus မွကြၽမ္းက်င္ေသာ Native Speaker မ်ားကိုယ္တိုင္ျပဳစုေရးသားထားေသာေၾကာင့္ IELTS Band Score ေကာင္းေကာင္းရေအာင္ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Developed by Information Matrix.