တနလာၤမွေသာၾကာအထိသင္ၾကားေပးေသာ အတန္းမ်ားသာရွိတာဟုတ္ပါသလား?

မဟုတ္ပါဘူး။ Nexus မွာတနလာၤမွေသာၾကာအတန္းမ်ားနွင္႔စေန၊ တနဂၤေႏြအတန္းမ်ားနွစ္မ်ိဳးစလုံးရွိပါတယ္။