ပုံမွန္အတန္းမ်ားအျပင္ Nexusတြင္ဘယ္လိုအထူးအစီအစဥ္မ်ားရွိပါသလဲ?

Nexus တြင္တစ္ဦးခ်င္း သင္ၾကားႏိုင္ေသာ အထူးအတန္းမ်ားနွင့္ သီးျခားသင္ၾကားရန္လိုအပ္ေသာ အထူးအုပ္စုဖြဲ႔သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ၄င္းအတန္းမ်ားအတြက္ Nexus၏ သင္ၾကားမႈဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျပီးေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။