အတန္းတစ္တန္းတြင္ကန္႕သတ္ထားေသာေက်ာင္းသား အေရအတြက္ကို ေျပာျပေပးပါ။

ဟုတ္ကဲ႔။ အတန္းတစ္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား (၁၆) ေယာက္သာကန္႕သတ္ထားပါတယ္။