အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ့သင္တန္းေၾကးမွာဘာပါပါလဲ?

သင္တန္းေၾကးတြင္ စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုပ္ေၾကးႏွင္႔ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ေၾကးမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။