အလုပ္လုပ္ေနေသာ အခ်ိန္အေတာအတြင္းၾကားရက္ေတြမွာ Nexus တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား?

Nexusတြင္ေန႔ဘက္ အတန္းမ်ားရွိသကဲ႔သို႔ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပအတန္းမ်ားလည္းရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။