အေျခခံအားျဖင့္တစ္နွစ္တြင္တန္းခြဲဘယ္ႏွစ္ခုရွိပါသလဲ?

Nexus မွာအနည္းဆုံးတန္းခြဲ(၄)ခုရွိပါတယ္။ဇန္နဝါရီမွာတစ္ခု၊ဧျပီမွာတစ္ခု၊ဇူလိုင္မွာတစ္ခုနဲ႔ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ေအာက္တိုဘာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Nexus မွာ အနည္းဆုံးတန္းခြဲ(၄)ခု ရွိပါတယ္။ ဇန္နဝါရီမွာတစ္ခု၊ ဧျပီမွာတစ္ခု၊ ဇူလိုင္မွာတစ္ခုနဲ႔ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေအာက္တိုဘာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။