Nexus မွာသင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဘယ္လိုအဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါသလဲ?

Nexus မွာသင္တန္းမတက္ေရာက္ခင္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါတယ္။ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့သင္ၾကားမႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းႏွင္႕ အသင့္ေတာ္ဆုံးအတန္းတြင္ ေနရာခ်ထားေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆုံးရက္တြင္အတန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကိုတတ္ႏိုင္သမ်အျမန္ဆုံးေျဖဆိုထားလွ်င္ အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္ပါတယ္။