Private Classes

သီးသန္႔အတန္းမ်ားသည္ သီးျခားသင္ၾကားခ်င္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႕မဟုတ္) အုပ္စုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာေရြြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည့္ အတန္းမ်ားျဖစ္သည္။ သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားလိုသူမ်ား၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသူမ်ား၊ ပံုမွန္အတန္းခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မကိုက္ညီသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာအတန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ placement test ေျဖၿပီးသည္ႏွင့္ ဤသီးျခားအတန္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားအသိေပးပါ။

သင္ႏွင့္အဆင္ေျပေစနိုင္ေသာအခ်ိန္ကို အခက္အခဲမရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တိုဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ ဆရာမ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိစိတ္ၾကိဳက္အခ်ိန္ကို ေစာေစာၾကိဳတင္ယူမွသာစိတ္ခ်ရပါမည္။

Developed by Information Matrix.